Tolkie Leeshulp

Algemene voorwaarden


Vragen?
Deze algemene voorwaarden zijn niet toegankelijk geschreven.
Heb je een vraag? Bel naar 06 28 66 59 44 of mail laurens@tolkie.nl

Dit zijn de algemene voorwaarden per 22 november 2023

Artikel 1: Over ons en de definities voor deze voorwaarden

1.1 Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Tolkie B.V. (hierna te noemen “Tolkie”, “wij,” “ons” of “onze”). Tolkie is een onderneming met adres Burgemeester Brokxlaan 12, 5041 DB Tilburg. Tolkie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89495020. U kunt ons bereiken via e-mail op info@tolkie.nl of telefonisch op +31 6 28 66 59 44.

1.2 In deze Algemene Voorwaarden worden met “Voorwaarden” deze Algemene Voorwaarden bedoeld.

1.2 In deze Voorwaarden wordt met “Dienst” de software, licenties, producten en rapportages van Tolkie bedoeld.

1.3 In deze Voorwaarden wordt met de mannelijke vorm ook de vrouwelijke vorm bedoeld. Ditzelfde geldt andersom.

1.4 In deze algemene voorwaarden wordt de afnemer van de Dienst “Klant”, “u” of “uw” genoemd.

1.5 In deze voorwaarden wordt met “Eindgebruiker” de bezoeker van de website van Klant bedoeld die gebruik maakt van de Dienst die Tolkie aan Klant levert.

Artikel 2: Akkoord gaan met de voorwaarden

2.2 Door onze Dienst te gebruiken gaat u akkoord met de Voorwaarden. De Dienst is in eigendom en in beheer van Tolkie. Deze Algemene Voorwaarden gaan over uw rechten en plichten

2.3 Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen Tolkie en Klant. Inkoopvoorwaarden of andere overeenkomsten of voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing.

2.4 De natuurlijke persoon die namens Klant onze Dienst afneemt, garandeert dat hij bevoegd is om namens Klant juridisch bindende overeenkomsten aan te gaan.

2.5 Wij mogen deze Voorwaarden altijd eenzijdig wijzigen. Als wij de Voorwaarden wijzigen, zullen wij Klant daarover via e-mail informeren. De nieuwste versie van deze Voorwaarden is altijd te raadplegen via onze website.

Artikel 3: Tarieven en hoe je kunt betalen

3.1 Tolkie berekent de in het geval van Klant geldende prijs en presenteert deze aan Klant. Tolkie en Klant komen vervolgens over deze prijs overeen. De Klant gaat akkoord met de betalingsvoorwaarden uit dit artikel (artikel 4). 

3.2 Alle vermelde tarieven zijn in euro’s (€) en exclusief BTW.

3.4 De Klant voldoet de betaling via een bankoverschrijving naar het IBAN-adres dat Tolkie aan Klant doorgeeft tenzij anders vermeld door Tolkie. Tolkie moet dit bedrag geheel ontvangen. Klant betaalt dus eventuele transactiekosten.

3.5 Als een betaling niet succesvol is gedaan voor de aan Klant doorgegeven betaaltermijn, maar Tolkie de Dienst al heeft verleend aan Klant, heeft Tolkie het recht dit weer terug te draaien. 

3.7 Tolkie heeft het recht haar tarieven aan te passen. Wijzigingen zullen pas ingaan per de volgende betaaltermijn en hebben dus geen invloed op lopende termijnen. Indien de Klant niet akkoord is met de wijziging, laat Klant dit aan Tolkie weten zodat Klant en Tolkie het eens kunnen worden over het al dan niet voortzetten van hun relatie. 

3.8 Het kan zijn dat wij de inhoud van Dienst wijzigt. Als dat zich voordoet en er hierdoor een functionaliteit verdwijnt die Dienst eerder wel had, heeft Klant recht op teruggave van dat deel van de vooruit betaalde tarieven dat overeenkomt met het restant van de betaaltermijn. Dit geldt niet wanneer een wijziging optreedt die een extra functionaliteit toevoegt of de huidige functionaliteit of onderliggende techniek verandert.

3.9 Tolkie is niet verplicht dezelfde tarieven te hanteren voor de huidige versie van Dienst als voor de toekomstige of nieuwe versies van Dienst.

3.10 De gebruikskosten van Dienst worden maandelijks achteraf gefactureerd en door Klant betaald. 

3.12 De betaaltermijn die Tolkie voor facturen hanteert is veertien (14) dagen.

  1. De duur van onze diensten en hoe zeg je onze diensten op?

4.1 De Voorwaarden gelden vanaf het moment dat Klant schriftelijk akkoord gaat met het gebruiken van Dienst. De Voorwaarden gelden tot het moment dat Klant schriftelijk de verlening van Dienst door Tolkie opzegt.

4.2 Tenzij de Klant het gebruiken van Dienst opzegt, wordt de afname van Dienst door Klant automatisch verlengd voor de duur van de laatst gekozen termijn. De termijn die Tolkie hanteert zijn per jaar. Klant kan het gebruik van Dienst op elk gewenst moment opzeggen via een e-mail naar info@tolkie.nl. Andere manieren van opzegging worden niet in behandeling genomen. Die hebben dus ook geen effect. Op het moment dat een betaald pakket wordt opgezegd, stopt Tolkie zo snel mogelijk met het leveren van Dienst en hoeft klant niet voor een nieuwe termijn te betalen.

4.3 De opzegging geldt na afloop van de op het moment van opzegging lopende betaaltermijn. Als de Klant bijvoorbeeld heeft gekozen voor betaling per jaar en de Klant zegt op gedurende een lopend jaar, dan blijft Tolkie Dienst verstrekken tot en met het einde van het lopende jaar, waarvoor de Klant dus al vooruit had betaald. Na afloop van dat jaar zal niet opnieuw hoeven te worden betaald en stopt Tolkie met het verlenen van Dienst aan Klant.

4.4 De Klant heeft geen recht op terugbetaling van vooruit betaalde Tarieven. Er is hierop één uitzondering die terug te vinden is in artikel 3.8.

  1. Wat is verboden?

5.1 Klant en Gebruikers mogen Dienst niet gebruiken bij het ontsluiten van illegale content en andere illegale activiteiten ontplooien waarbij Dienst van Tolkie gebruikt wordt. 

5.2 Indien Klant of een officiële vertegenwoordiger van Klant (bijvoorbeeld een medewerker) deze verboden handeling wel verricht, zijn wij voor eventuele schade niet aansprakelijk en zullen wij:

5.2.1 stoppen met het verlenen van Dienst;

5.2.2 indien nodig aangifte doen bij de politie en onze medewerking geven aan een onderzoek, waarbij wij verplicht kunnen zijn om uw persoonsgegevens met autoriteiten te delen.

5.3 Wanneer u geen gebruik meer kunt maken van onze Diensten door een verboden handeling, heeft u nooit recht op terugbetaling van vooruitbetaalde tarieven.

  1. Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Wij zijn de exclusieve houder van alle intellectuele eigendomsrechten op Dienst, waaronder, maar niet beperkt tot auteursrechten, modelrechten, databaserechten en rechten op software.

6.2 Content die u aan Tolkie levert, bijvoorbeeld eigen wijzigingen aan of inbreng in de uitleg van woorden, blijft uw eigendom. Wel verleent u Tolkie toestemming deze content te gebruiken voor Dienst.

6.3 Wij zijn de exclusieve houder van de handelsnaam Tolkie en het bijbehorende logo. Het gebruik daarvan is aan ons voorbehouden. Indien u onze naam wilt gebruiken dient u hiervoor vooraf onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te vragen.

6.4 Onze website en onze Dienst mogen niet worden gekopieerd, bewerkt, verspreid of reverse-engineered. 

6.5 Ook op de uitleg van woorden in onze Dienst “Tolkie Leeshulp” rust auteursrechten van Tolkie.

6.6.1 De Klant garandeert dat het gebruik van de digitale diensten van Tolkie geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

6.6.2 Indien Tolkie redelijke vermoedens heeft dat de Klant inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden, heeft Tolkie het recht om de levering van de digitale diensten op te schorten of te beëindigen, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

6.6.3 Indien de Klant inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Tolkie of derden, zal de Klant Tolkie vrijwaren tegen alle aanspraken van derden en Tolkie schadeloosstellen voor alle kosten en schade die Tolkie lijdt als gevolg van deze inbreuk.

6.6.4 De Klant is verplicht om Tolkie onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke vermeende inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden.

6.6.5 Tolkie behoudt zich het recht voor om alle nodige maatregelen te nemen om inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Tolkie of derden te voorkomen of te beëindigen, waaronder het starten van juridische procedures en het eisen van schadevergoeding.

  1. Disclaimers: belangrijk om te weten

7.1 Wij bieden Dienst aan zoals deze op het moment van gebruik bestaat en functioneert, zonder dat wij enige garantie bieden met betrekking tot de werking of de functionaliteit ervan. U gebruikt onze Diensten op eigen risico.

7.2.1 Van tijd tot tijd kan Dienst niet beschikbaar zijn, bijvoorbeeld omdat wij updates moeten uitvoeren, problemen moeten oplossen of functionaliteiten willen toevoegen of verwijderen. Wij garanderen daarom niet dat Dienst te allen tijde beschikbaar is en ook niet dat Dienst volledig vrij is van problemen, storingen of fouten. Wij doen ons uiterste best om downtime tot een minimum te beperken. U bent zelf verantwoordelijk voor het installeren van virusdetectiesoftware op het apparaat waarmee Gebruikers onze Diensten gebruiken.

7.2.2 In het geval dat Tolkie merkt dat Dienst op de website van Klant op een dusdanig andere manier wordt gebruikt dan Tolkie verwacht en gemiddeld bij andere klanten ziet waardoor het tot hogere serverkosten dan gebruikelijk leidt, heeft Tolkie het recht het verlenen van Dienst tijdelijk aan te passen of te pauzeren om die problemen zo snel mogelijk voor Klant en Tolkie op te lossen. 

7.3 Onderhoud aan onze Diensten zal zoveel mogelijk plaatsvinden op tijdstippen waarop de Klant daar zo weinig mogelijk hinder van ondervindt. Indien mogelijk, zullen wij u per e-mail vooraf op de hoogte stellen van gepland onderhoud.

7.4 De leesbaarheidscores die Tolkie aan Klant presenteert zijn altijd op basis van (taal)modellen en aan deze scores kunnen geen rechten worden ontleend door Klant.

7.5 Afbeeldingen van Dienst op www.tolkie.nl, demo.tolkie.nl en in opgenomen demovideo’s voor Klant zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend door Klant.

7.6.1 In geval van overmacht, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, natuurrampen, oorlog, stakingen, boycots, brand, diefstal, uitval van internetverbindingen en andere technische storingen, waardoor het voor Tolkie onmogelijk is om haar verplichtingen na te komen, is Tolkie gerechtigd om de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten of te beëindigen zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

7.6.2 Indien Tolkie ten gevolge van overmacht tijdelijk niet aan haar verplichtingen kan voldoen, zal Tolkie dit zo spoedig mogelijk mededelen aan de Klant en zich inspannen om de overeengekomen werkzaamheden zo snel mogelijk te hervatten zodra de omstandigheden dit toelaten.

7.6.3 Indien de overmachtsituatie langer dan 30 dagen voortduurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

7.6.4. Voor het gebruik van Dienst door bezoekers van de website van Klant betaalt Klant gebruikskosten aan Tolkie. Gebruik wordt hierin gedefinieerd als het openen van de tool, omdat Tolkie haar tool vanaf dat moment laat zoeken naar alle mogelijke vormen van leeshulp bij de tekst van Klant.

  1. Aansprakelijkheid: wanneer zijn wij wel en niet aansprakelijk?

8.1 Wij accepteren geen onbeperkte aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van Dienst. Onze aansprakelijkheid is beperkt op de wijze zoals in dit artikel omschreven. Tenzij er sprake is van schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze zijde.

8.2 Wij zijn alleen aansprakelijk wanneer er sprake is van een tekortkoming in de nakoming van een van onze verplichtingen uit de Overeenkomst. En alleen als die tekortkoming ook aan ons toe te rekenen is. Indien wij aansprakelijk zijn en Klant op maandbasis betaalt voor dienst, is onze aansprakelijkheid beperkt voor directe schade tot maximaal het totale bedrag dat Klant aan ons heeft betaald voor gebruik van Dienst in de drie (3) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt. Wanneer Klant op jaarbasis betaalt, is onze aansprakelijkheid beperkt voor directe schade tot maximaal het totale bedrag dat Klant aan ons zou hebben betaald voor gebruik van Dienst in de drie (3) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt wanneer zij op maandbasis zou betalen. Anders verwoord, wanneer klant ieder jaar €1.200 betaalt voor Dienst, dan is de aansprakelijkheid maximaal €1.200 / 12 maanden * 3 maanden = €300,- 

8.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor andere vormen van schade dan directe schade, waaronder (maar niet beperkt tot) indirecte schade, gevolgschade, schade door gemiste omzet en gederfde winst, reputatieschade, schade ten gevolge van de niet-beschikbaarheid van onze Diensten, schade door slechtere prestaties van de website of app van Klant waarop Dienst actief is en schade door verlies of beschadiging van gegevens. 

8.4 Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de door Eindgebruikers verrichte handelingen.

8.5 Vorderingen van Klant op Tolkie vervallen na twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

  1. Privacy

10.1 Wij verzamelen en verwerken bepaalde persoonsgegevens van Klant. Wij handelen conform de geldende wetgeving op het gebied van de bescherming van privacy.

9.2 Via onze Dienst worden geen persoonsgegevens van Eindgebruikers verwerkt. Wel verwerkt Tolkie gehashte IP-adressen van Eindgebruikers. Tolkie is nooit in staat het daadwerkelijke IP-adres van Eindgebruiker te achterhalen. Tolkie verwerkt de gehashte IP-adressen om individuele gebruikers te onderscheiden, omdat dit noodzakelijk is voor het verstrekken van onderdelen van Dienst.

9.3 We slaan data van Klant op op Europese servers. We sturen de teksten van Klanten ook weer door naar andere partijen, waaronder Amazon, OpenAI en Google. Deze partijen kunnen de teksten ook weer gebruiken om hun modellen mee te trainen. Ook hier geeft Klant toestemming voor.

9.4 Met het accepteren van Voorwaarden geeft Klant toestemming dat eventueel auteursrechtelijk beschermde teksten naar onze server worden verstuurd voor analyse en het trainen van modellen. Klant is ervoor verantwoordelijk dat daarvoor toestemming is van derden die deze teksten gemaakt hebben voor Klant. Ook in het geval dat deze tekst gemaakt is door derden voor Klant, is Klant verantwoordelijk voor de toestemming dat deze teksten naar onze server worden verstuurd voor analyse en het trainen van modellen.

9.5 Tolkie mag de data van Klant gebruiken om het gemiddeld gebruik te berekenen van Dienst, om andere klanten een indicatie te geven van hoeveel Dienst van Tolkie gebruikt wordt.

  1. Algemeen

10.1 Als één of meerdere bepaling(en) van deze Voorwaarden niet meer geldt dan blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden ongewijzigd gelden. In dat geval zullen Tolkie en Klant overleggen om een vervangende bepaling te kiezen te komen die de oorspronkelijke bedoeling van Tolkie en Klant met dat artikel zoveel mogelijk benadert.

10.2 Tolkie mag haar rechten en verplichtingen uit deze Voorwaarden overdragen op een andere partij, bijvoorbeeld als Tolkie wordt overgenomen door een ander bedrijf. Indien dat gebeurt, zullen wij de Klant daarover inlichten. De Klant mag haar rechten en verplichtingen uit deze Voorwaarden niet overdragen op een derde zonder de toestemming van Tolkie. Wanneer Tolkie wordt overgenomen door een ander bedrijf zal Tolkie persoonsgegevens van Klant ook overdragen aan de partij die Tolkie overneemt. 

10.3 Bepalingen in deze Voorwaarden die naar bedoeld zijn om ook te gelden nadat de overeenkomst met de Klant is geëindigd blijven ook na beëindiging onverminderd van toepassing.

10.4.1 Deze overeenkomst en andere afspraken tussen Tolkie en Klant mogen niet openbaar worden gemaakt of gedeeld worden met derden. Tolkie en Klant zijn dus verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

10.4.2 De verplichtingen tot geheimhouding blijven ook na beëindiging van de overeenkomst bestaan.

  1. Rechtbank

11.1 Op deze Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 In het geval van een conflict over deze Voorwaarden of daarmee verband houdend, wordt dit conflict exclusief voorgelegd aan de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.